Welkom bij Stichting VSA              
Petities.nl
stemwijzer

Zo werkt het nieuwe loten: Alle kinderen krijgen voor alle scholen die bij hun advies passen een lotnummer: voor iedere school een ander nummer. De computer loopt de ingevulde voorkeurslijsten per kind af en plaatst kinderen op de voorkeursschool waarvoor zij een gunstig lotnummer hebben gekregen.

De computer doet dit als volgt: hij plaatst ieder kind voorlopig op de school van eerste voorkeur. Bij scholen die overstromen vallen kinderen met een ongunstig lotnummer af. Afgevallen kinderen worden nu voorlopig op hun school van tweede keus geplaatst. Zijn er nu opnieuw scholen die overstromen dan vallen daar de kinderen met een ongunstig lotnummer af dus ook kinderen die daar als eerste keus voorlopig geplaatst waren. Kinderen die nu zijn afgevallen dalen een trede op hun voorkeurslijst (sommige van 1 naar 2, andere van 2 naar 3) en worden opnieuw voorlopig geplaatst.

Zijn er nu opnieuw scholen die overstromen dan vallen daar de kinderen met een ongunstig lotnummer af dus ook kinderen die daar als eerste of tweede keus voorlopig geplaatst waren. Kinderen die nu zijn afgevallen dalen weer een trede op hun voorkeurslijst (sommige van 1 naar 2, andere van 2 naar 3, weer andere van 3 naar 4) en worden opnieuw voorlopig geplaatst.

Enzovoort. Net zo lang totdat alle kinderen een plek hebben gekregen.

Bij kinderen waar de voorkeurslijst te weinig scholen bevat, vult de computer at random scholen toe.

Extreme situaties De schoolbesturen hebben met dit systeem gekozen voor een wonderlijk risico, namelijk dat kinderen door ruilen hun positie kunnen verbeteren. Neem het volgende voorbeeld dat een ouder ons stuurde:

Leerling 1 heeft eerste voorkeurschool X en tweede voorkeur school Y.
Leerling 2 heeft eerste voorkeursschool Y en tweede voorkeur school X.
Stel dat scholen X en Y beide overtekend zijn.
Leerling 1 krijgt nummer 1500 bij school X en is daarmee zeker uitgeloot. Leerling 1 krijgt een laag nummer, zeg 10 bij school Y en is daarmee zeker van een plek op school Y.
Leerling 2 krijgt nummer 1500 bij school Y en is daarmee zeker uitgeloot. Leerling 2 krijgt een laag nummer, zeg 10 bij school X en is daarmee zeker van een plek op school X.
Beide leerlingen zitten nu niet op de school van eerste voorkeur, terwijl als ze van plek wisselen ze beide wel op de school van eerste voorkeur zitten.

Ruilen is echter verboden omdat zo zeggen de bedenkers van deze loting mensen anders strategisch gaan invullen.

Dit risico kan alleen worden verholpen door voldoende capaciteit die aansluit bij de wensen van de kinderen. VSA verwacht van schoolbesturen dat zij hun verantwoordelijkheid zullen nemen en zo nodig extra capaciteit zullen maken.

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) vindt dat ouders en leerlingen recht hebben op een reële vrijheid van schoolkeuze uit voldoende aanbod aan voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit.

Die keuzevrijheid wordt nu beperkt door de al jaren bestaande mismatch tussen de vraag van ouders en leerlingen en het aanbod van middelbare scholen. VSA pleit daarom voor meer aanbod van betere kwaliteit. De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar de verdeling van de krapte. Ook in 2018 zullen kinderen met behulp van een experimentele manier van loten (eufemistisch matching genoemd) verdeeld worden over de beschikbare scholen. VSA is van mening dat meer aanbod en meer kwaliteit de enige oplossing is.

Sinds 2008 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. De schoolbesturen moeten hierdoor samenwerken in de planning van toekomstig aanbod terwijl ze concurreren in het aantrekken van leerlingen. Dat is een onmogelijke spagaat.
De wetgever wil deze weeffout echter nog niet corrigeren

De schoolbesturen verzameld in vereniging OSVO lijken zich wel meer bewust te worden van de complexiteit van hun opdracht. Zij hebben zich in hun tweede vijfjarenplan voorgenomen om het aanbod flexibeler te maken, uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren. Dat sluit aan op de wensen van VSA. We houden de vinger aan de pols.

Mede onder druk van de bij VSA verenigde ouders is er de afgelopen jaren al veel verbeterd in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Met uw steun gaan we door de schoolbesturen en gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid adequaat onderwijs te bieden voor alle Amsterdamse kinderen.

Waar staan we: ruim 1800 ouders hebben zich bij ons aangesloten, meld u hier aan.

Spelregels op het forum van VSA:
Wij adviseren ouders om geen e-mail adressen op dit forum achter te laten vanwege de kans op misbruik van uw gegevens, bijvoorbeeld door phishing. U mag niet onder verschillende namen deelnemen aan de discussie. Ongepaste berichten zullen worden verwijderd.
.
VSA Forum