Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA teleurgesteld, mismatch voortgezet onderwijs groeit Een loterij met veel nieten Amsterdam, 5 april 2017
publicatiedatum 05 Apr 2017
De loterij voor een plekje in het voorgezet onderwijs in Amsterdam is weer achter de rug. De uitkomsten waren opnieuw niet wat iedereen bij de start een paar jaar geleden had gehoopt. De mismatch groeit en komt niet in de buurt van alle kinderen in de top 3 die de Stichting Vrije Schoolkeuze (VSA) als doel heeft gesteld. Ook “tenminste 99% top 5”, waarop de steun aan de petitie voor de matching is gebaseerd, wordt niet gehaald. Intussen blijven gemeente en scholen investeren in meer plekken waar geen vraag naar is en krijgen ouders niet wat de petitie heeft belooft.

Er waren dit jaar 10.528 plaatsen voor 7.638 leerlingen, een overschot dus van 2.890 plaatsen. Toch komt maar 85,31% van de kinderen terecht op de plek van eerste keuze. In de top 5 komt 97,72%. 130 kinderen vallen buiten hun top 5, 44 leerlingen vallen helemaal buiten de boot, volgens OSVO wegens een ‘risicovolle’ lijst. VSA vindt de schade die dit heeft voor de toekomst van kinderen in Amsterdam onaanvaardbaar.

Voordat in 2015 werd overgegaan tot een centrale loting voor alle scholen, werd per school geloot alleen als dat noodzakelijk was. Daarbij werd doorgaans 95% van de kinderen ingeloot. Dat kon beter met een centrale loting voor alle scholen volgens een matching algoritme, werd door wetenschappers beloofd; 99,9% in de top 3 zou haalbaar zijn. De eerste keer in 2015 verliep desastreus. Van de 7.500 kinderen was voor 1.900 geen plek op de school van eerste keuze, voor 375 kinderen geen plek in de top 3 en voor 75 niet in de top vijf. Na een vernietigend evaluatierapport gaf OSVO toe ook ontevreden te zijn en besloot terug te gaan naar het alleen bij overaanmeldingen loten per school.

Onder druk van de petitie voor de matching en op verzoek van de gemeenteraad is besloten toch door te gaan met centrale loting en matching in verbeterde vorm. Verbeterd in termen van communicatie en voorlichting, want de uitkomsten werden er niet wezenlijk beter op zo stelde VSA vorig jaar vast. De uitkomsten blijven ver achter bij de beloofde 99,9% in de top 3.

Stichting VSA is geen voorstander van het ene of het andere systeem. We zijn wel voor eerlijke voorlichting en beleid dat gericht is op betere aansluiting van het aanbod op de vraag. De vraag naar meer gespecialiseerde categorale scholen op alle niveaus in alle stadsdelen overtreft het aanbod. Want de ervaring leert dat kinderen liever naar gespecialiseerde en kleinere scholen gaan en er plekken overblijven op de brede, dus grote scholengemeenschappen. Een overcapaciteit van 2.890 plaatsen duidt op een forse, zelfs groeiende, mismatch. 2

De ondertekenaars van de petitie voor de matching deden dat destijds op de volgende gronden: “Verbetering van de matching kan zorgen voor een nog rechtvaardiger verdeling.” (…) “Het matchingssysteem niet af te schaffen, maar het te verbeteren zodat nog meer kinderen op een plek van hun voorkeur, dus in hun top 3, terecht komen.” (…) “. In plaats daarvan vragen wij OSVO en gemeente Amsterdam om een systeem dat gebaseerd is op echte voorkeuren en waarbij ieder kind terechtkomt op een passende school.”

Ieder kind op een passende school, en een betere uitkomst dan 99% in de top 5, gebaseerd op echte voorkeuren en niet op strategisch kiezen. Het is er allemaal niet van gekomen.

In het nieuwe Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) is vastgelegd dat vraag en aanbod beter op elkaar zouden moeten aansluiten. De gemeenteraad heeft in juni 2016 echter een motie aangenomen die voorziet in groei van brede scholengemeenschappen. Contrair aan de ‘echte voorkeuren’ van ouders en kinderen.

VSA heeft de wethouder gevraagd bij de nieuwbouw van het populaire Hyperion lyceum in Amsterdam Noord rekening te houden met een extra brugklas per jaar. Dat verzoek is afgewezen. De school wil niet groter worden, aldus de wethouder, die tegelijkertijd investeert in brede, dus grote, scholengemeenschappen.

De scholen zullen nog tenminste twee jaar doorgaan met centrale loting volgens het afgesproken algoritme van matching, er zal vooral ge´nvesteerd worden in nog meer capaciteit op brede scholengemeenschappen. En in capaciteit voor expat-kinderen op internationale scholen. Er is wel geld, maar het wordt niet daar besteedt waar ouders om hebben gevraagd toen ze de petitie voor de matching tekenden, en waarop de gemeenteraad en schoolbesturen de beslissing voor centrale loting en matching baseerde.

VSA leeft mee met alle kinderen die gehoord hebben dat ze de komende vier, vijf of zes jaar naar een school moeten waar ze niet naartoe willen. We voelen hun verdriet en pijn. Dat motiveert ons om er alles aan te blijven doen om de schoolbesturen zover te krijgen dat ze dit probleem gaan oplossen.

VSA vraagt tenslotte opnieuw aandacht voor de kinderen die straks een betere CITO eindtoets maken dan hun basisschoolleerkracht verwacht. Honderden kinderen zullen eind mei ontdekken dat ze misschien wel naar een andere school mogen, maar dat alle plaatsen vergeven zijn.

Voor meer info:
Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam
Krijn van Beek, voorzitter, 0655 557 838
Kees Jongsma, 0654 798 253.

Content Management Powered by CuteNews