Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Nieuw schooljaar, nieuwe ronde centrale loting
publicatiedatum 12 Oct 2017
Het nieuwe  schooljaar is alweer een aantal weken onderweg. Uw kind in groep 7 of 8 verdient  net als alle kinderen in Amsterdam na de basisschool het beste voortgezet onderwijs.  Afgelopen jaar waren er helaas weer honderden kinderen die niet naar een school  konden die in hun ogen het beste voor ze was. De stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam  (VSA) is sinds 2009 de stem voor en door ouders bij de overstap naar het voortgezet  onderwijs.

Elk jaar  worden ouders en kinderen onaangenaam verrast door de uitkomst van loting voor een  plek op een middelbare school in Amsterdam. VSA vindt dat ouders en leerlingen recht  hebben op een reële vrijheid van schoolkeuze uit voldoende aanbod aan voortgezet  onderwijs van voldoende kwaliteit. Die keuzevrijheid wordt beperkt door de al jaren  bestaande mismatch tussen de bekende voorkeuren van  leerlingen en hun ouders en het aanbod van middelbare scholen. VSA pleit daarom  voor meer aanbod van betere kwaliteit.

De afgelopen  jaren gaat veel aandacht uit naar de manier waarop de schaarse plekken verdeeld  worden. Na het debacle van de eerste centrale loting in 2015 (toen nog misleidend  ‘matching’ genoemd) heeft de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen Osvo besloten  drie jaar door te gaan met een aangepaste vorm van deze experimentele manier van  loten. In 2018 zullen kinderen dus weer door middel van centrale loting verdeeld  worden over de beschikbare scholen.

Wat wijzigt er in de  centrale loting 2018?

Het afgelopen  schooljaar werden wederom honderden kinderen teleurgesteld. 44 kinderen zijn zelfs volledig  uitgeloot, 17 van hen hadden een voorkeurslijst van 12 scholen of meer. VSA heeft  samen met de ouders van deze kinderen de handen ineen  geslagen en gestreden voor maatwerk voor ieder kind. Om meer schade  aan kinderen te voorkomen, heeft de wethouder Osvo gevraagd garantie te geven op een plek op een Amsterdamse  school in de eerste lotingsronde. Osvo benadrukt steeds dat er in Amsterdam bijna 3.000 lege plekken zijn op middelbare scholen, voornamelijk  op brede scholengemeenschappen. Deze lege plekken willen de verenigde schoolbesturen  door middel van lotingsdwang vullen met de onfortuinlijke kinderen die de hoge lotnummers  krijgen. VSA vreest dat Osvo een sigaar uit eigen doos presenteert door van kinderen  te dwingen een nóg langere ‘voorkeurs’ lijst van scholen te maken. VSA denkt dat  alleen aanpassing van het aanbod kan helpen.

Op basis  van de cijfermatige analyse van de centrale loting 2017 en  het tevredenheidsonderzoek overweegt Osvo welke verbeteringen  in de lotingsprocedure worden doorgevoerd. Er zijn aanbevelingen over de reservelijsten  per school (die als zeer onrechtvaardig ervaren worden) en de gemeentelijke kinderombudsman  adviseert in haar rapport de informatie over de rechtsbescherming  van ouders en kinderen ná de centrale loting te verbeteren. Deze voorstellen pakken  echter niet het fundamentele probleem aan: de mismatch tussen het aanbod van scholen  en bekende voorkeuren van kinderen en hun ouders.

De drie  belangrijkste speerpunten van VSA voor verbeteringen dit jaar zijn:

     
  • Verbeter het aanbod. Het aanbod van scholen sluit  niet aan op de voorkeuren van kinderen en hun ouders. Maar liefst een kwart van  de leerlingen met VWO advies is uitgeloot voor de school van eerste keuze zo blijkt  uit de cijfermatige analyse van de centrale loting in 2017.  Het tekort op de zeven categorale vwo-scholen groeit. De belangstelling voor het  Hyperion en Amsterdams Lyceum is het grootst. Er is vooral behoefte is aan meer  aantrekkelijk Atheneum. Ook op havo en havo/vwo en niveau wordt stevig geloot: 17%  resp. 22% werd in 2017 uitgeloot op de school van aanmelding. Op vmbo-niveau lijken  de problemen kleiner door flinke overcapaciteit, maar ook hier zien we dat het aanbod  niet goed aansluit bij de wensen van ouders en kinderen. Zonder het aanpassen van  de capaciteit aan de bekende voorkeuren van kinderen en hun ouders, wordt het jaarlijkse  lotingsleed niet opgelost. Kijk in ons nieuwsarchief welke concrete en constructieve  voorstellen VSA het afgelopen jaar heeft gedaan om het aanbod te verbeteren.

 

     
  • Gelijke kansen voor alle kinderen – ook voor kinderen met een goede Cito-toets. In 2015 werd het advies van de basisschool leidend en is de Cito eindtoets  verplaatst naar april. Tegelijk startte de centrale loting voor alle middelbare  scholen in Amsterdam. Kinderen die de Cito eindtoets beter maken dan de basisschool  dacht, hebben recht op heroverweging van hun advies. Omdat de centrale loting sinds  2016 begin april plaatsvindt, kunnen kinderen wiens advies na de Cito opgehoogd  wordt niet meedingen naar een plek op een bij dat  nieuwe advies passende school. Amsterdamse scholen adviseren om te kiezen voor brede scholengemeenschappen  waar meerdere niveaus aangeboden worden. Na heroverweging blijken echter veel brede  scholengemeenschappen deze kinderen helemaal niet te plaatsen in een klas waar les  wordt gegeven op dat hogere niveau. De klassen zijn na de centrale loting in april  ingedeeld per advies en vol. Leerlingen met een opgehoogd advies worden gedwongen  zich in de brugklas opnieuw te ‘bewijzen’ om in de tweede klas alsnog naar dat hogere  niveau te mogen ‘opstromen’. VSA vindt het onaanvaardbaar dat deze in eerste instantie  onderschatte kinderen bij de keuze voor de middelbare school minder kansen hebben  dan hun leeftijdsgenootjes die wel direct een passend advies kregen.
     
  • Stop de verdringing. De honderden kinderen die  uitgeloot worden voor scholen die meer aanmeldingen dan plek hebben (de eerste voorkeursschool),  verdringen in de centrale loting op hun beurt andere kinderen van hun eerste voorkeursschool.  Uit de cijfermatige analyse van de centrale loting in 2017  volgt dat 245 van de totaal 907 kinderen die uitgeloot werden voor de school van  aanmelding, door lagere voorkeuren van hun eerste keuze werden verdrongen. Een aanzienlijk  deel van het lotingsleed (namelijk 27%) wordt dus veroorzaakt door capaciteitsgebrek  op een beperkt aantal scholen. Scholen die (veel) meer aanmeldingen krijgen dan  plek, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Niet met taart vieren dat er zoveel  aanmeldingen teveel zijn (zie tweets @Hyperion) of actief leerlingen werven in de  randgemeentes, zoals een aantal scholen doen die jaarlijks meer aanmeldingen krijgen  dan ze willen aannemen. Deze scholen schuiven de bij hen uitgelote kinderen door  naar andere scholen. Daar verdringen zij kinderen van hun eerste voorkeur als zij  een beter lotnummer hebben.

 

In Den Haag koos men  na bestudering van de resultaten en effecten van de Amsterdamse centrale loting  daarom voor een procedure zonder verdringing van eerste  voorkeuren door lagere voorkeuren. Ook in Rotterdam, Utrecht en Haarlem koos men niet voor het Amsterdamse  lotingssysteem. In deze steden wordt uitsluitend geloot op scholen die meer aanmeldingen  dan plek hebben. Daarna is er centrale loting voor een plek op een andere school  van de voorkeurslijst.

In de jaarlijkse Amsterdamse  totale scholenbingo heeft een grote groep kinderen die helemaal niet kiest voor  overtekende scholen toch last van lotingsleed. Het Barlaeus en Vossius gymnasium  hadden bijvoorbeeld voldoende plek voor alle bij hen aangemelde leerlingen. Kinderen  die kozen voor deze twee niet overtekende scholen zijn toch uitgeloot omdat uitgelote  kinderen van wel overtekende scholen voorgaan als zij een beter lotnummer hebben.  Verdringing overkomt ook kinderen die bijvoorbeeld het Fons Vitae of Berlage Lyceum  als eerste keuze hebben. Capaciteitsgebrek bij een beperkt aantal scholen wordt  in Amsterdam verschmertzt over een veel  grotere groep kinderen.

VSA denkt dat verdringing  alleen opgelost kan worden met een beter aanbod. In alle andere opties wentelen  schoolbesturen hun wettelijke verantwoordelijkheid af een passend onderwijsaanbod  te organiseren af op jonge kinderen.

Geen inspraak

Hoewel  scholen voor iedere wijziging van het toelatingsbeleid advies moeten vragen aan de medezeggenschapsraad, gebeurt dat helaas in de praktijk  niet en is er geen inspraak bij de vaststelling van de kernprocedure 2018. VSA sprak  op donderdag 5 oktober haar zorg hierover uit bij de vergadering van de raadscommissie jeugd  en cultuur (klik op agendapunt 8, start bij 38.00 min.; de uitgesproken tekst vindt  u onderaan deze nieuwsbrief). Onze hoop is gevestigd op betrokkenheid van raadsleden.  Ook hopen wij dat de medezeggenschapsraden van middelbare scholen in actie komen  en advies over de wijzigingen in de kernprocedure op de agenda zetten.

Ieder kind in de Top  3

VSA vindt  de belasting van een grote centrale loting voor kinderen en hun ouders alleen te  billijken als het resultaat is dat ieder kind op een hoge voorkeurschool komt. Een  lagere keuze dan de top 3 is in de meeste gevallen geen voorkeursschool meer, zo  blijkt ook weer uit het tevredenheidsonderzoek. Bij de keuze voor centrale loting  is de suggestie gewekt dat 99,9% van de kinderen in hun top 3 terecht  zou komen; dat is in 2015, 2016 en 2017 bij lange na niet gehaald. Een  heldere ambitie ontbreekt nu. Schoolbesturen beloofden voorgaande jaren alleen:  ‘hoe langer de lijst, hoe groter de kans is dat je op één van die scholen komt’.  VSA vreest dat de door de wethouder gevraagde plaatsingsgarantie door Osvo wordt vertaald in een  nóg langere voorkeurslijst. Dat kunnen grote concessies betekenen op de gewenste  kwaliteit van onderwijs en onderwijsbehoefte van uw kind. Laat u niet verrassen  en kijk welke scholen die passen bij het basisschooladvies  van uw kind eventueel in aanmerking komen. Denk ook na of er scholen zijn waar uw  kind echt niet naartoe wil en zet die  niet op de voorkeurslijst. Kijk zo nodig naar het aanbod van scholen buiten Amsterdam.

VSA zoekt ouders
  VSA zet zich sinds 2009 in voor een beter onderwijsaanbod  in Amsterdam. Zo is kennis en ervaring opgebouwd en is continuïteit ontstaan in  de druk op de schoolbestuurders en beleidsbepalers. Omdat het belangrijk is om een  directe binding te hebben met de overstap van de basisschool naar het voortgezet  onderwijs, zoeken wij nieuwe bestuursleden.

Sinds  enkele maanden is Jeroen  Buma actief  bij VSA. Jeroen heeft drie kinderen, zijn oudste dochter maakte dit jaar de overstap  naar de middelbare school. VSA is blij met deze versterking!

Heeft  u kinderen op de basisschool of onderbouw van het voortgezet onderwijs, relevante  ervaring of affiniteit met het onderwerp onderwijsaanbod en -kwaliteit en wilt u  zich inzetten voor de doelstellingen van VSA? Neem dan contact op met ons voor een informatief  gesprek.

Steun ons en blijf op  de hoogte

Mede onder  druk van de bij VSA verenigde ouders is er de afgelopen jaren al veel verbeterd  in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Met uw steun gaan we door de schoolbesturen  en gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid adequaat onderwijs te bieden voor  àlle Amsterdamse kinderen.

U kunt  zich hier aanmelden. Stuur deze nieuwsbrief  alstublieft door aan andere ouders van kinderen in groep 7 en 8. Hoe meer ouders  zich aansluiten bij VSA, hoe sterker we staan!

Uw reacties  op deze nieuwsbrief zijn welkom op ons forum of via email. Volg ons ook op Twitter voor het laatste nieuws


Content Management Powered by CuteNews