Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 11, nr. 3, 25 mei 2020
publicatiedatum 25 May 2020
Amsterdam,

VSA update

25 mai 2020


Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zet zich in voor de keuzevrijheid van kinderen bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijsDoor falend beleid grote mismatch voortgezet onderwijs

Opnieuw is sprake van een ongunstiger uitkomst van de jaarlijkse centrale loting ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal kinderen in groep 8 groeit, het schoolniveau van kinderen stijgt, maar het gewenste aanbod van scholen groeit niet mee en krimpt zelfs. Het onderwijsaanbod beweegt niet mee met de bekende ťchte voorkeuren, noch met de demografische werkelijkheid in Amsterdam. Het gevolg is dat vooral kinderen met Havo en Havo/Vwo advies de dupe zijn: circa 30% van deze kinderen is uitgeloot voor de school van aanmelding. Het aantal ouderparen dat zich bij VSA heeft aangesloten is ruim verdubbeld van 35 in 2019 naar 85 in 2020. Met name door de toename van kinderen met Havo of VMBO-T advies.
De mismatch breidt zich ieder jaar uit en speelt op alle schoolniveaus. De kinderen van wie de ouders de handen ineen hebben geslagen wilden naar 20 verschillende scholen. Het Fons Vitae met haar gerenoveerde schoolgebouw was daarbij een stuk populairder dan in afgelopen jaren.De centrale loting heeft iedereen in slaap gesust en ouders volledig buiten spel gezet. De centrale loting versluiert de groeiende mismatch en wentelt bestuurlijk falen af op 11 jarige kinderen. Vader Guus Werners stuurde een open brief aan alle betrokken beleidsbepalers met een messcherpe analyse over de beperking van de keuzevrijheid en bereikbaarheid voortgezet onderwijs in Amsterdam. Waar de schoolbestuurders schermen met zogenaamde overcapaciteit, maakt deze vader scherp duidelijk dat er enerzijds grote schaarste is en anderzijds luchtkastelen worden gebouwd.


Dit is duidelijk te zien als scholen worden gerangschikt op de verhouding van hun capaciteit t.o.v. het aantal leerlingen dat deze school als 1e voorkeur heeft opgegeven. We tonen het 1e (“meest gewilde”) en 4e (“minst gewilde”) kwartiel.Debat in raad voor ouders een deceptie

Veelzeggend is het stemgedrag van de coalitiepartijen (GL, D66, PvdA en SP) in de raad woensdag 22 april jl. bij de bespreking van de dramatische uitslag van de loting middenin de corona-crisis. De coalitie staat pal achter de falende schoolbestuurders en laten de kiezers volkomen in de kou staan. Democratische controle op de kernprocedure wijst de coalitie categorisch af en de gevolgen van de lotingscrisis voor gedupeerde kinderen willen zij op geen enkele wijze verzachten.


We hebben de stemming over de ingediende moties en het resultaat op een rijtje gezet (bron: Uitslagenlijst, woensdag 22 april 2020). Ter aanvulling is ook het resultaat van de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ opgenomen (daarover later meer):Motie

GL

D66

PvdA

SP

VVD

CDA

PvdD

BIJ1

FvD

DENK

CU

LCF

RESULTAAT

433 (VVD en CDA) Coulance dubbele pech

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

VERWORPEN

434 (VVD en CDA) Betrek raad bij besluit procedure

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

VERWORPEN

435 (CDA en VVD) Verbeter uitslag loting

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

VERWORPEN

436 (CDA en VVD) Opvangen nadelen vervallen eindtoets

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

VERWORPEN

437 (DENK) Voorrang Amsterdam

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

-

VERWORPEN

(1e & 2e Kamer) Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen

+

+

-

-

+

+

+

NVT

-

+

+

NVT

AANGENOMEN


De ouders zijn onthutst dat de gevraagde en bekende ťchte voorkeuren van hun kinderen het consequent afleggen tegen de politieke dogma’s van de wethouder. Er is geen gesprek meer mogelijk over het onderwijsaanbod. De gecreŽerde schaarste wordt als een gegeven beschouwd. Er wordt alleen nog gekibbeld over hoe het schaarse onderwijsaanbod verdeeld moet worden. Oordeel zelf, het debat is terug te kijken via deze link (klikken op agendapunt 5A, start debat op 9 uur en 9 minuten). De oppositiepartijen CDA en VVD hebben schriftelijk 19 kritische vragen gesteld over de centrale loting aan de wethouder, die nog niet beantwoord zijn. Daar zal de wethouder nog op terug moeten komen.


De schoolbestuurders verenigd in Osvo willen de centrale loting hoe dan ook voortzetten als middel om kinderen in het bestaande aanbod te dwingen. Zij sorteren voor op verdere beperking van toegankelijkheid van scholen om de schaarste te verdelen.


Er komt meer ruimte voor nieuwe scholen!

Het wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen” is op 19 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer. De ‘richting’ (godsdienst of levensbeschouwing) van een school als bepalende factor in de scholenplanning is losgelaten. In plaats daarvan komt de werkelijke belangstelling voor een nieuwe school centraal te staan. Ook wordt een toets vooraf ingevoerd met kwaliteitseisen waaraan een nieuwe school moet voldoen om voor bekostiging in aanmerking te komen. Met dit voorstel wordt beoogd dat het aanbod van scholen zich beter aanpast aan de veranderende vraag vanuit de samenleving. DŠt is wat in Amsterdam hoognodig is en klinkt ons als muziek in de oren. Wij verwachten dat hierdoor eindelijk weer beweging zal komen in het onderwijsaanbod.


Sommige politieke partijen zijn in Amsterdamse raad opvallend behoudender en dogmatischer dan in de landelijke politiek, blijkens het stemgedrag. Voormalig PvdA wethouder Asscher schaarde zich destijds wel achter de ouders en liet zijn tanden zien aan falende schoolbestuurders. De huidige PvdA en haar wethouder houden zich doof en blind voor de veranderende behoeften in de samenleving. De VVD en CDA hebben zich de afgelopen jaren steeds achter vrije schoolkeuze en een passend onderwijsaanbod geschaard.Steun ons en sluit je aan
Door uw†aanmelding ontvangt u onze nieuwsbrief en onderschrijft u de†doelstelling van VSA:†verbeteren en vergroten van het aanbod van†voortgezet onderwijs van voldoende†kwaliteit in Amsterdam. U bent dan onderdeel van een belangrijke actiegroep†voor de toekomst van uw kind;†samen staan we sterk! Aanmelden is gratis


U kunt ons en de gedupeerde ouders van dit jaar ook steunen met een donatie. Om de benodigde continuÔteit te kunnen behouden is geld nodig voor zaken als onderhoud van de website en kosten van juridische actie. Ervaring leert helaas dat juridische actie een effectieve methode is om de Amsterdamse scholenbestuurders tot actie te bewegen.


Met uw donatie kan Stichting VSA zich blijven inzetten om een werkelijke vrije schoolkeuze aan leerlingen te kunnen bieden Het doel is om voor alle Amsterdamse kinderen, ook voor uw kind, de deur te openen naar goede scholen in Amsterdam.


Door gebruik te maken van iDeal, wordt uw donatie veilig afgehandeld.


Deel deze update met andere ouders
Elk jaar†worden weer nieuwe ouders en kinderen verrast door het†aanbodbeleid van de†schoolbesturen. VSA zorgt voor†continuÔteit van kennis en de stem†van ouders en kinderen. U kunt helpen†door deze update te verspreiden onder de†ouders van groep 7 en 8 op de†basisschool van uw kind.

Volg ons op twitter
Het forum van†VSA is de plek waar alle discussie over het voortgezet onderwijs in†Amsterdam samenkomt. Ook schoolbestuurders en beleidsmakers volgen uw inbreng†daar op de voet. U kunt ons volgen op twitter , dan blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rond vrije†schoolkeuzeStichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam, Veronesestraat 2, 1077 RB Amsterdam

SNS Bank 98.90.56.384 t.n.v. Stichting VSA, KvK: 34375898

stichtingvsa@gmail.com; www.stichtingvsa.nl

twitter.com/StichtingVSA


Content Management Powered by CuteNews