FAQ
stemwijzer
overzicht aanmeldingen middelbare scholen amsterdam 2014

Ik heb nog een vraag

1. In hoeverre is dit anders dan ouders al eerder hebben gedaan?

Eerdere acties richtten zich op gymnasia ('Gymnasium voor iedereen') of op de belangen van een kleine groep ouders om toegang voor hun kinderen te krijgen op een school van eigen keuze op een specifiek moment (rechtszaak begin 2009). VSA wil een structurele oplossing voor de huidige mismatch tussenvraag en aanbod en biedt door middel van de Stichtingsvorm continuïteit voor ouders en leerlingen.

(naar boven)

2. De gemeente stelt dat dubbele inschrijving in de regio miv dit jaar niet meer mogelijk is. Maakt dat deze actie niet zinloos?

Formeel was dat vorig jaar ook al zo, alleen hielden scholen buiten Amsterdam zich er in de praktijk niet aan. Uit onderzoek op websites blijkt dat ook nu nog niet alle scholen buiten Amsterdam het gebruik van het officiële inschrijfformulier verplicht stellen. Daarmee is het systeem dus niet waterdicht. Wel lijkt het er op dat de scholen, mede onder druk van stichting VSA, sinds 2010 voor het eerst redelijk strikt zijn geweest in het voorkomen van dubbele inschrijvingen.
Dit laat echter onverlet dat kinderen buiten Amsterdam voorrang krijgen op scholen in hun woonplaats, ook in een tweede ronde, en Amsterdamse kinderen die niet krijgen in Amsterdam. Die ongelijkheid blijft dus en daar verzetten we ons tegen.

(naar boven)

3. Hoeveel ouders steunen jullie?

Sinds de oprichting van VSA hebben meer dan 1.600 ouders aangegeven de doelstelling van Stichting VSA te ondersteunen. We verwachten dat met de start van het nieuwe schooljaar deze problematiek voor veel ouders met een kind in groep 8 zal gaan leven en daardoor het aantal ouders dat ons steunt nog verder zal toenemen.

(naar boven)

4. Hoe gaan jullie je doel realiseren?

VSA heeft zich ontwikkelt tot de gesprekspartner namens ouders en leerlingen richting alle betrokken partijen, de Amsterdamse basis- en middelbare scholen, de gemeente Amsterdam, de provincie en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Hierdoor kan VSA op continue basis haar doelstellingen en aandachtspunten inbrengen in de overleggen met alle betrokken partijen hierover. Daarnaast voert VSA geregeld gericht actie om de gevolgen van de mismatch tussen vraag en aanbod te bestrijden, zoals de juridische actie in het voorjaar van 2011 als gevolg waarvan een aantal scholen kort voor de loting extra plaatsen hebben gecreëerd waardoor er minder kinderen hoefden te loten en er minder kinderen werden uitgeloot.

(naar boven)

5. Is dit niet een poging om witte scholen wit te houden?

Het gekke is juist dat de huidige regeling scholen wit houdt. Amsterdamse VO-scholen werven leerlingen in 'witte' randgemeenten. Kinderen uit Amsterdamse achterstandswijken zijn kennelijk minder geliefd.

(naar boven)

6. Met wie werkt de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam samen?

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam maakt gebruik van de diensten van de Onderwijs
Consumenten Organisatie, http://www.onderwijsconsument.nl

(naar boven)

7.Zou er na opheffing van de achterstandspositie van Amsterdamse kinderen nog plaats zijn voor kinderen van buiten Amsterdam, Amsterdam heeft toch een regiofunctie?

Waar nu Amsterdamse kinderen op zoek moeten naar een alternatief na uitloting in de eerste ronde, zijn het dan de kinderen van buiten Amsterdam. Die houden daarbij de zekerheid van voorrang in eigen regio die kinderen in Amsterdam nu nog niet hebben. De instroomcapaciteit blijft, maar er zal wellicht een andere spreiding zijn over scholen in Amsterdam.

(naar boven)

8. Wat vindt u van de plannen voor oprichting van een categoraal gymnasium in Amstelveen?

We steunen ieder initiatief dat leidt tot vermindering van de druk op populaire scholen in Amsterdam en daarbij behoren zeker de gymnasia. Er zijn meer initiatieven voor goede scholen, maar een probleem hierbij is het vetorecht van andere scholen. Dat speelt ook een rol in Amstelveen.


(naar boven)